reklama

Aktualności - Boćki
12 grudnia 2013 18:23

Boćki - Nieprawidłowości w oświadczeniach

Urząd Skarbowy w Bielsku Podlaskim dokonał analizy oświadczeń majątkowych za rok 2012 radnych, wójta, sekretarza, skarbnika oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy. Stwierdzono nieprawidłowości formalne i merytoryczne.

Do najczęściej spotykanych należały: nieokreślenie przynależności wszystkich składników do własnego majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową, nieprzesłanie wraz z oświadczeniem majątkowym zeznania podatkowego, oświadczenie wypełniono niezgodnie ze wzorem, tj. wstawiono kreski, słowo „nie”, lub w ogóle nie wypełniono części oświadczenia, zamiast wpisać „nie dotyczy”, brak podpisu na oświadczeniu, wykazano przychód zamiast dochodu.

Nieprawidłowością stwierdzoną u wójta Stanisława Derehajło i kilku radnych było nieujęcie zmian w powierzchniach gospodarstw rolnych. W oświadczeniu majątkowym Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Marta Tymińska-Malinowska nie wykazała działki, na której posadowiony jest dom lub udziału w gruncie, na którym posadowiono budynek, a radny Anatol Jakimik nie dołączył zeznania podatkowego do składanego oświadczenia.

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości naczelnik urzędu skarbowego zwrócił się z pismem do przewodniczącego rady gminy Boćki, a także do wójta o podjęcie czynności w celu wyeliminowania błędów w oświadczeniach majątkowych. Organ podatkowy podjął stosowne czynności wyjaśniające i stwierdził, że nie miały zasadniczego wpływu na całość oświadczenia. Ujawnione w trakcie weryfikacji oświadczeń majątkowych nieprawidłowości zostały wyjaśnione. Wszystkie oświadczenia majątkowe zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Katarzyna Nieroba, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot KN

Jedynka "Głosu Siemiatycz"

reklama

patronat

patronat

reklama

patronat

reklama

Do góry strony