reklama

Aktualności - Grodzisk
12 marca 2016 15:20

Skarga na wójta bezzasadna

Jednym z dłuższych wątków ostatniej sesji rady gminy Grodzisk, 23 lutego, była skarga na wójta. Skarżący to mieszkaniec Grodziska. Główne zarzuty w skardze: nękanie przez organ podatkowy, czyli wójta poprzez nakładanie podwójnych opłat, co jest działaniem mającym na celu zniszczenie skarżącego, utrudnianie prowadzenia działalności gospodarczej, eliminowanie z przetargu na dostawę paliw.

Z zarzutami i skargą zapoznała się komisja rewizyjna.

W zakresie podatków, w wyniku postępowania wyjaśniającego ustalono, że wysokość podatku od nieruchomości dla skarżącego była ustalana zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i stawkami, m.in. na podstawie złożonych przez niego informacji podatkowych. Skarżący co roku otrzymywał decyzje w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego z tego tytułu, ale ani razu nie odwołał się od nich.

"Na wniosek podatnika, zarządzeniem wójta, przeprowadzono kontrolę podatkową, uwzględniając podatek od nieruchomości. Po kontroli sporządzono protokół oraz wydano decyzję ustalającą wysokość łącznego zobowiązania pieniężnego, uwzględniając różnice między stanem faktycznym a zadeklarowanym do opodatkowania. Podatnik zaakceptował protokół kontroli i nie odwołał się od decyzji. W latach 2006 - 2011 organ podatkowy, na wniosek podatnika, umorzył mu podatek na kwotę 20.070,40 zł, plus odsetki" - czytamy w opinii komisji rewizyjnej.

W zakresie podwójnych opłat za odbiór śmieci, według obowiązującej metody naliczania tej opłaty (od liczby mieszkańców), w przypadku nieruchomości tzw. "mieszanych", na których produkowane są odpady przez mieszkańców oraz komunalne, właściciele tych nieruchomości mają obowiązek płacić za śmieci od liczby mieszkańców, jak również za śmieci powstałe w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku skarżącego opłata za gospodarowanie odpadami pobierana jest przez urząd gminy za jedną osobę, zaś druga opłata, w wyniku działalności gospodarczej, to wpływ do ASTWY, na podstawie odrębnej umowy.

Izabela Nowak, przewodnicząca rady gminy, czytała: - Bezzasadne jest stwierdzenie o podwójności opłat pobieranych od skarżącego przez wójta, zarówno podatków, jak i za gospodarowanie odpadami. Odnosząc się zaś do przetargu na dostawę paliwa do pojazdów i maszyn należących do urzędu gminy, ustalono, że w przetargu na dostarczenie paliw na rok 2015, według kryteriów oceny, oferta skarżącego uzyskała najmniejszą ilość punktów i nie została wybrana. W przetargu na dostawę paliwa na 2016 r. skarżący nie złożył swojej oferty. Ponadto zamawiający złożył zapotrzebowanie na benzynę bezołowiową 98, zgodnie z warunkami technicznymi eksploatowanych urządzeń. W zakresie odległości warunki specyfikacji określały odległość stacji paliw od siedziby gminy 15 km, tj. obszar gminy. Zmniejszając odległość stacji paliw do siedziby zamawiającego naruszylibyśmy zasady konkurencyjności, zawężając liczbę oferentów do jednego podmiotu. Komisja rewizyjna, w 2015 r., na wniosek skarżącego, szczegółowo przeanalizowała przebieg procedury przetargowej z 2015 r. i nie potwierdziła jakichkolwiek nieprawidłowości wskazanych w piśmie. Mając na uwadze powyższe fakty, rada gminy Grodzisk uznaje skargę za bezzasadną.

Wszyscy radni przychylili się do opinii komisji.

Cezary Klimaszewski, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot CK

Jedynka "Głosu Siemiatycz"

reklama

patronat

patronat

patronat

patronat

reklama

patronat

reklama

Do góry strony