reklama

Aktualności - Milejczyce
04 lipca 2013 19:56

Milejczyce - Bez absolutorium i ze zmniejszoną pensją

6 głosów za, 6 głosów przeciw i 3 wstrzymujące się to wynik głosowania za udzieleniem absolutorium Grażynie Jaszczuk, wójt gminy Milejczyce. Radni zdecydowali też o obniżeniu wynagrodzenia pani wójt o prawie 20 procent.

Do 30 czerwca wójt czy burmistrz mają obowiązek zdać przed radnymi sprawozdanie z realizacji budżetu za ubiegły rok, co zwykle kończy się udzieleniem absolutorium. Między innymi w tym celu spotkali się radni gminy Milejczyce w piątek, 28 czerwca. Pomimo ciekawie przedstawionego sprawozdania z ubiegłorocznej działalności, pozytywnej opinii RIO, radni komisji rewizyjnej - opozycyjni wobec rządzącej wójt - Aleksander Oniśkiewicz i Mikołaj Koczuk wnioskowali o nieudzielenie absolutorium. Przewodnicząca tej komisji, Elżbieta Blakicka, była za udzieleniem absolutorium.

Jako główne powody radni podawali przedłużające się inwestycje (np. świetlica w Milejczycach) i brak współpracy z mieszkańcami i samorządem, która wg radnych opozycyjnych objawia się prowadzonymi postępowaniami sądowymi. Przed werdyktem głos zabrała Grażyna Jaszczuk twierdząc, że zarzuty radnych są kłamstwem, a sprawa świetlicy w Milejczycach ciągnie się od kilku lat i w międzyczasie dostała absolutorium, więc już raz została za to zadanie oceniona - pozytywnie.

Za udzieleniem absolutorium zagłosowali radni: Daniluk, Ostapczuk, Blakicka, Fiłoc, Pawluczuk, Smorczewska. Przeciwko byli Zaręba, Milniczuk, Koczuk, Oniśkiewicz, Sołyszko i Zalewski. Wstrzymali się Niewiarowska, Paluch i Sobieszuk. Tym samym radni nie udzielili absolutorium wójt Grażynie Jaszczuk, bowiem by dostać absolutorium potrzeba ponad połowę głosów "za" ustawowego składu rady, czyli w przypadku gm. Milejczyce - 8.

 

Wywołuje to skutki prawne. Ustawa o samorządzie gminnym mówi, że „uchwała rady gminy w sprawie nieudzielenia wójtowi absolutorium, podjęta po upływie 9 miesięcy od dnia wyboru wójta i nie później niż na 9 miesięcy przed zakończeniem kadencji, jest równoznaczna z podjęciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania wójta. (...) Uchwałę w sprawie absolutorium rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta (…) na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia wójtowi absolutorium. Przed podjęciem uchwały (…) rada gminy zapoznaje się z opinią regionalnej izby obrachunkowej w sprawie uchwały rady gminy o nieudzieleniu wójtowi absolutorium oraz wysłuchuje wyjaśnień wójta. Uchwałę (o referendum - AK) rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu imiennym”.

Radni Koczuk i Oniśkiewicz z komisji rewizyjnej zgłosili też pod obrady wniosek o ustalenie wynagrodzenia wójt Jaszczuk. Zawnioskowali, by od 1 lipca zmienić podstawę wynagrodzenia na kwotę 4.200 zł (od grudnia 2011 było 5.000 zł), dodatek funkcyjny na 500 zł (było 1.000 zł). Dodatek specjalny pozostał w wysokości 30 % łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Jako powód wniosku o obniżenie pensji radni Oniśkiewicz i Koczuk podali m.in. niedopilnowanie terminu rozliczenia i zakończenia remontów świetlic, nieuzasadnionych wydatków, spraw sądowych, dodatkowych kosztów kredytów, brak współpracy ze społecznością lokalną (np. brak konsultacji w sprawie ustawy śmieciowej), z radnymi, komisjami (np. nieobecność na posiedzeniach komisji), finansami gminy oraz brak efektywności w działaniu.

Radni 8 głosami za (Zaręba, Milniczuk, Koczuk, Oniśkiewicz, Sołyszko, Zalewski, Niewiarowska i Sobieszuk), 6 przeciw (Daniluk, Ostapczuk, Blakicka, Fiłoc, Pawluczuk, Smorczewska) i wstrzymującym się od głosu radnym Jerzym Paluchem zdecydowali o obniżeniu wynagrodzenia.

Anna Kondraciuk, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot. AK

Jedynka "Głosu Siemiatycz"

patronat

reklama

ślubna
scena

reklama

patronat

reklama

Do góry strony