Aktualności - Siemiatycze
09 marca 2013 23:37

Dochody z Belgii - podatek w Polsce

Wiele osób z naszych rodzin przebywa poza granicami Polski, by zarobić na dalsze życie, dom, samochód i inne marzenia. Coraz więcej osób zarobkuje legalnie, zakłada tam konta bankowe, pobiera nawet emerytury, renty itd. Jednak większość z nas nie wie, że od pewnego czasu organy urzędnicze wyjątkowo szczegółowo śledzą nasze dochody osiągnięte poza granicami Polski.

Poważne problemy mogą mieć osoby, które zarobkowały w Belgii i nie rozliczyły się z tych dochodów w Polsce. Urząd skarbowy dostaje coraz więcej informacji o naszych zagranicznych dochodach i posiadanych majątkach. Możemy któregoś dnia mocno się zdziwić, gdy zostaniemy wezwani na dywanik do urzędu skarbowego, a tam poznamy całą historię naszych zysków i naliczą nam podatek wraz z karnymi odsetkami. Takich spraw w siemiatyckiej skarbówce jest coraz więcej.

Drapnęli kobietę

Tak też było niedawno z pewną panią z Siemiatycz. Otóż miała ona założoną w Belgii lokatę bankową. W 2010 roku osiągnęła dochód z lokaty - odsetki w kwocie ponad 30 tys. euro (ponad 100 tys. zł). Kobieta mieszkając w Siemiatyczach praktycznie utrzymywała się z tych odsetek bankowych. Jednak urząd skarbowy uzyskał informacje o dochodach od belgijskich urzędników skarbowych. Kobieta została wezwana do siemiatyckiego urzędu skarbowego celem wyjaśnienia sytuacji i zapłacenia należnych Polsce podatków. Kobieta najprawdopodobniej odmówiła takiej zapłaty. Dlatego też US skierował sprawę do siemiatyckiego sądu. Została ona oskarżona o niezłożenie zeznania podatkowego i niezapłacenie podatków od zysków bankowych. Siemiatycki sąd rozpatrzył sprawę i warunkowo umorzył postępowanie karno – skarbowe. Zasądzono kobiecie okres próby 1 roku i nakazano uiszczenie podatku ponad 15 tys. zł. Wyrok jest nieprawomocny.

 

Udaliśmy się do siemiatyckiego urzędu skarbowego, by wyjaśnić z jakich powodów musimy składać rozliczenia podatkowe z dochodów osiągniętych na przykład w Belgii. Temat dotyczy wielu z nas.

- Dlaczego musimy rozliczyć się z dochodów (zatrudnienie, renta, emerytura) osiągniętych w Belgii?

- Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy) - mówi Sławomir Kaliszuk, naczelnik US w Siemiatyczach. - Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium RP uważa się osobę fizyczną, która: posiada na terytorium RP centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Przepisy stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska. Otóż Polska podpisała taką umowę z Królestwem Belgii (Konwencja w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku). Obowiązuje ona od 1 stycznia 2005 roku. Umowa ta w art. 23 przewiduje unikanie podwójnego opodatkowania z zastosowaniem metody odliczenia proporcjonalnego, opisanej w art. 27 ust. 9 cyt. ustawy o podatku dochodowym - jeżeli podatnik oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu, zgodnie z ust. 1, osiągał również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi o zastosowaniu metody określonej w ust. 8, lub z państwem, w którym dochody są osiągane, (Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania), dochody te łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym. Biorąc pod uwagę zapisy zawarte we wskazanych ustawie i umowie dwustronnej, każdy, kto posiada miejsce zamieszkania w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym, na terytorium Polski, ma obowiązek rozliczyć się ze swoich dochodów, bez względu na to, czy osiągnął je na terenie Polski czy Belgii. Jeżeli uzyskano dochody w Polsce, to podatek oblicza się od łącznej kwoty dochodów uzyskanych w kraju i za granicą. Dodatkowo obliczony podatek należy pomniejszyć o kwotę podatku zapłaconego za granicą, jednak kwota odliczenia nie może być większa od podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany za granicą, tzn. kwota podatku zapłaconego za granicą nie może pomniejszać podatku obliczonego tylko od dochodów uzyskanych w Polsce. Posiadając miejsce zamieszkania w Polsce, a uzyskując dochody tylko w Belgii musimy rozliczyć je w Polsce.

- W jakim przypadku nie musimy rozliczać się z dochodów osiągniętych w Belgii?

- Z dochodów, których źródłem pochodzenia jest Belgia, nie musi rozliczać się w Polsce osoba, posiadająca stałe miejsce zamieszkania na terenie Belgii, i której ośrodek interesów życiowych tam się znajduje. Fakt ten może zostać udowodniony poprzez przedstawienie przez taką osobę certyfikatu rezydencji, wydanego przez belgijską administrację podatkową.

- Jeśli wyjeżdżamy na dłużej do legalnej pracy w Belgii powinniśmy poinformować o tym fakcie US (by uniknąć rozliczeń z dochodów)?

- Wobec powyższego, sam wyjazd do Belgii, o którym wcześniej nie należy informować naczelnika urzędu skarbowego, związany z otrzymaniem oferty pracy, nie skutkuje zwolnieniem z obowiązku rozliczania się w Polsce z osiągniętych dochodów.

- W przypadku nieujawnienia dochodów do ilu lat wstecz US może domagać się rozliczeń i odprowadzenia podatków z tytułu zatrudnienia, emerytury itp. osiągniętej w Belgii?

- Organ podatkowy może wezwać do złożenia rozliczenia z tytułu osiągniętego dochodu do momentu, kiedy zobowiązanie podatkowe ulega przedawnieniu. Taka okoliczność ma miejsce, zgodnie z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – ordynacja podatkowa, z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

- Jaki formularz PIT i do kiedy należy złożyć za dochody w 2012 roku w Belgii?

- W przypadku, kiedy osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terenie Polski, osiągnęła dochód w Belgii w 2012 roku, jest obowiązana do rozliczenia się z tego tytułu na formularzu PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/ZG w terminie do 30 kwietnia 2013 roku.

- Czy osiągając dochody w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Irlandii również w Polsce musimy składać rozliczenie z dochodów?

- W związku z tym, że dwustronne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, podpisane przez Polskę z Niemcami, Wielką Brytania i Irlandią przewidują inną metodę unikania tegoż podwójnego opodatkowania (metoda wyłączenia z progresją) polski podatnik, osiągający dochody w jednym z tych państw, ma obowiązek rozliczyć się w Polsce w przypadku, kiedy w tym samym roku posiadał również źródło dochodów na terenie Polski. Metoda wyłączenia z progresją oznacza, że w Polsce wyłącza się (odwrotnie jak w przypadku Belgii) z podstawy opodatkowania dochód osiągnięty w Niemczech, Wielkiej Brytanii lub Irlandii, zwolniony z opodatkowania na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jednak dla ustalenia stawki podatku od dochodu osiągniętego w Polsce stosuje się właściwą stawkę - wylicza się stawkę podatku właściwą dla całego dochodu, tj. osiągniętego w Polsce i np. Niemczech. W przypadku metody wyłączenia z progresją tj. zawartej umowach z Niemcami, Wielką Brytanią, Irlandią podatnik nie ma obowiązku składania zeznania podatkowego, jeżeli uzyskał w roku podatkowym dochody tylko w tych państwach, a więc inaczej niż w przypadku Belgii, Holandii. Reasumując, to tylko umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oparte na metodzie wyłączenia z progresją w swojej istocie są umowami prowadzącymi do uniknięcia podwójnego opodatkowania. Polska z większością państw zawarła właśnie takie umowy i z wieloma je negocjuje. Niestety z blisko związaną z powiatem siemiatyckim Belgią nadal obowiązuje umowa z niekorzystnym sposobem opodatkowania wzajemnych dochodów.

- Gdzie można uzyskać więcej informacji na ten temat?

- Problematyka opodatkowania dochodów zagranicznych jest skomplikowana i w wielu przychodach wymaga indywidualnego rozpatrywania. Toteż należy zawsze gromadzić wszelkie dowody, kwity, informacje przekazywane nam przez zagranicznych pracodawców, instytucje. Wzajemna wymiana informacji o dochodach między administracjami podatkowymi Polski i innych państw jest już bardzo rozwinięta i rozwija się nadal. Wcześniej czy później o dochodach nie tylko z pracy, emerytury ale i innych podlegających opodatkowaniu, a zawartych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, Polska skarbówka będzie wiedziała. Ze względu na skomplikowaną materię opodatkowania dochodów zagranicznych zachęcamy do korzystania z informacji specjalistów z Krajowej Informacji Podatkowej pod nr. tel. ze stacjonarnego 801 055 055, z komórki 22 330 03 30 oraz z informacji ze strony Ministerstwa Finansów adres: www.finanse.mf.gov.pl i pisemnych broszur znajdujących się w urzędach skarbowych.

Marek Malinowski, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz

Jedynka "Głosu Siemiatycz"

patronat

patronat

patronat

reklama

patronat

Do góry strony