reklama

Aktualności - Siemiatycze
17 maja 2017 21:29

Rynek pracy na Podlasiu – mity i fakty

Firma Market Research World zajmująca się badaniem rynku i opinii publicznej przeprowadziła analizę podaży i popytu na zawody i kwalifikacje w województwie podlaskim. Jej wyniki (dotyczące 2016 r.) dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.

Czego możemy dowiedzieć się z publikacji? Dane nie dotyczą tylko tego, w jakich zawodach jest najwięcej bezrobotnych, ale też m.in. jakich najczęściej kompetencji, kursów czy kwalifikacji oczekują pracodawcy. Znajdziemy listę zawodów deficytowych, czyli takich, których na Podlasiu jest najmniej, a także tych z nadwyżką. Ponadto badania obejmują zawody, w których mamy największe oraz najmniejsze szanse znalezienia zatrudnienia. Wyniki nie skupiają się wyłącznie na sferze wojewódzkiej, przedstawiają również konkretne powiaty.

Najważniejsze doświadczenie

Jeśli chodzi o woj. podlaskie, najwięcej miejsc pracy (łącznie z miejscami stażu), bo aż 8932 znajdziemy w sektorze pracowników usług i sprzedawców, kolejną tzw. „wielką” grupą są robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy – 8171 miejsc pracy.

Z kolei najczęściej poszukiwanymi zawodami są sprzedawca (2529 ofert) i robotnik gospodarczy (1628 ofert). Najrzadziej poszukuje się kierowcy ciągnika siodłowego (683 ofert) i doradcy klienta (682 ofert).

Wśród najczęściej wskazywanych przez pracodawców kompetencji miękkich znalazły się kolejno: chęć do pracy/entuzjazm, samoorganizacja, dyspozycyjność. Dużo mniej uwagi przywiązuje się natomiast do cech takich jak: radzenie sobie ze stresem, dobry stan zdrowia, a nawet… uczciwość. Ostatnie miejsca zajęły: poczucie humoru, dociekliwość czy podzielność uwagi.

W przypadku wymagań merytorycznych pracodawcy najbardziej cenią sobie doświadczenie zawodowe, posiadanie prawa jazdy kat. B oraz książeczki sanepidowskiej. Ostatnie miejsca w zestawieniu przypadły: wdrażaniu systemów jakości, uprawnieniom geodezyjnym oraz tzw. innym.

Czego nie wybierać?

Zawodami skrajnie deficytowymi w woj. podlaskim są m.in.: inżynier sprzedaży, nauczyciel instruktor, pośrednik finansowy. Do zawodów zrównoważonych należą: stolarz budowlany, sprzedawca czy monter instalacji i urządzeń sanitarnych. Natomiast ci, którzy myślą o pracy jako technik hotelarstwa czy robotnik w przemyśle przetwórczym, specjalista ds. marketingu i handlu czy filolog polski, mają trudne zadanie. Te zawody należą do grupy skrajnie nadwyżkowych w naszym województwie.

Zestawienie 20 zawodów, wśród których w Powiatowych Urzędach Pracy zarejestrowano najwięcej bezrobotnych otwierają: sprzedawca, pomocniczy robotnik budowlany, kucharz. Z kolei zamykają je: mechanik samochodów osobowych, rolnik i cukiernik. Warto dodać, że na liście znajdują się zawody takie jak piekarz, murarz, ślusarz oraz krawiec.

Czas wyboru

Interesujące jest również zestawienie oferty edukacyjnej ponadgimnazjalnych szkół zawodowych z roku 2015 oraz prognozy na lata 2016 i 2017. Wg zestawienia najbardziej popularnymi kierunkami wybieranymi przez gimnazjalistów w 2015 r. były: technik usług kosmetycznych, technik informatyk, technik ekonomista, technik bezpieczeństwa i higieny pracy oraz florysta. Zgodnie z przewidywaniami w ciągu dwóch kolejnych lat z rankingu ma zniknąć zawód florysty.

Absolwenci gimnazjów i ich rodzice decydują właśnie jaką szkołę ponadgimnazjalną wybrać. Maraton maturalny w pełni. Maturzyści również zadają sobie pytanie: Co dalej? I choć kultową stała się słynna fraza: Nie matura, a chęć szczera/Zrobi z Ciebie oficera, w tym przypadku nie należy polegać wyłącznie na chęci, warto zajrzeć do statystyk i badań rynkowych.

Czy rzeczywiście oferta, którą szkoły z naszego terenu kierują do gimnazjalistów jest adekwatna do potrzeb na rynku pracy?

Technikum w Zespole Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Ostrożanach oferuje gimnazjalistom kształcenie w zawodach: technik rolnik, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, technik ochrony środowiska.

Technikum w Zespole Szkół Rolniczych im. W. St. Reymonta w Czartajewie ma w swojej ofercie kierunki takie jak: technik architektury krajobrazu, technik ekonomista, technik elektryk, technik handlowiec, technik informatyk, technik mechanik, technik usług fryzjerskich, technik urządzeń i systemów energii odnawialnej.

Natomiast Zespół Szkół w Siemiatyczach, z uwagi na reformę szkolnictwa przekształci dotychczasową Zasadniczą Szkołę Zawodową w Branżową Szkołę I stopnia z oddziałami „wielozadaniowymi”. (Podobną rekrutację również do szkoły branżowej prowadzi ZSR w Ostrożanach). Jakich zawodów w takiej szkole będą mogli uczyć się gimnazjaliści? Aż trzynastu. M.in. zawodu krawca, fryzjera, dekarza, a także (jak czytamy na stronie internetowej szkoły): innych zawodów zgodnych z zainteresowaniami uczniów, można by rzec „od sasa do lasa”. Сzy deklarowanie takiej ilości zawodów jest realne? A jeśli tak, jaka jest jakość kształcenia?

Perspektywy zatrudnienia

Jakie zawody w województwie podlaskim można zaliczyć do tzw. przyszłościowych, w których mamy największe szanse na znalezienie pracy? Wg analizy są to np. monterzy sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, mechanicy-monterzy maszyn i urządzeń, technicy prac biurowych. Brakuje też lakierników, wędliniarzy, elektryków czy asystentów osoby niepełnosprawnej. Najmniejsze szanse na zatrudnienie mają technicy hotelarstwa, technicy technologii odzieży, technicy elektroradiolodzy, technicy cyfrowych procesów graficznych czy technicy rolnicy.

Interpretując wyniki przeprowadzonego badania, należy jednak zauważyć, że zapotrzebowanie na konkretny zawód lub jego brak uzależniony jest od miejsca, w którym planujemy się osiedlić lub już mieszkamy. Widać to na przykładach konkretnych powiatów.

Bielsk Podlaski, Hajnówka, Siemiatycz

W 2016 r. w powiecie bielskim najwięcej bezrobotnych znajdowało się wśród: sprzedawców, techników ekonomistów, pomocniczych robotników budowlanych, techników rolników, ślusarzy. Najwięcej wolnych miejsc pracy można było znaleźć wśród pomocniczych robotników w przemyśle przetwórczym, sprzedawców, robotników gospodarczych, techników prac biurowych oraz pozostałych pracowników prac biurowych.

Największe szanse na zatrudnienie mieli stolarze, kucharze i cukiernicy. Najmniejsze technicy rolnicy, technicy budownictwa, technicy hotelarstwa.

Najbardziej pożądanymi kompetencjami miękkimi były chęć do pracy, samoorganizacja i sprawność motoryczna. W przypadku kwalifikacji były to posiadanie prawa jazdy kat. B, umiejętność jazdy wózkami widłowymi, książeczka sanepidowska.

W powiecie hajnowskim największe grupy bezrobotnych stanowili: sprzedawcy, robotnicy gospodarczy, ślusarze, stolarze, pomocniczy robotnicy w przemyśle. Najwięcej miejsc pracy oferowano: robotnikom gospodarczym, sprzedawcom, robotnikom wykonującym proste prace w przemyśle, pracownikom obsługi biurowej, spawaczom.

Najmniejsze szanse na zatrudnienie mieli: technicy usług kosmetycznych, technicy rachunkowości, technicy ekonomiści. Największe kucharze, ślusarze oraz opiekunowie medyczni.

Cennymi kompetencjami miękkimi były: chęć do pracy, samoorganizacja, dyspozycyjność. Natomiast kwalifikacjami: posiadanie prawa jazdy kat. B, książeczka sanepidowska, umiejętność jazdy wózkiem jezdniowym.

Powiat siemiatycki zmagał się z brakiem: robotników gospodarczych, sprzedawców, techników prac biurowych pakowaczy ręcznych, kucharzy. Osoby bezrobotne najczęściej znajdowały się wśród: sprzedawców, pomocniczych robotników w przemyśle przetwórczym, robotników gospodarczych, pomocniczych robotników budowlanych, kucharzy.

Największe szanse na zatrudnienie mieli: kucharze, sprzedawcy oraz fryzjerzy. Najmniejsze: technicy rolnicy, technicy ekonomiści oraz technicy informatycy.

Najbardziej cenionymi kompetencjami osobistymi były: sumienność, dyspozycyjność, chęć do pracy. Najczęściej wymaganymi kwalifikacjami: posiadanie książeczki sanepidowskiej, prawa jazdy kat. B i umiejętność jazdy wózkami widłowymi.

Wierzyć czy nie?

Na potrzeby stworzenia analizy rynkowej pod względem zapotrzebowania na określone zawody w województwie przebadano nie tylko powiatowe urzędy pracy, ale też m.in. lokalne portale ogłoszeń czy akademickie biura karier. Materiału do badań dostarczyły bazy uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych czy bazy danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Według najświeższych danych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (marzec 2017) najniższa stopa bezrobocia znajduje się w woj. śląskim (6,5%) oraz woj. małopolskim (6,6%). Najwyższa w woj. kujawsko-pomorskim (11,9%) i warmińsko-mazurskim (14,1%). Bezrobocie w woj. podlaskim wynosi 10,1% (dziesiąte miejsce w zestawieniu).

W podregionie łomżyńskim najniższa stopa bezrobocia znajduje się w pow. wysokomazowieckim (6,8%), a najwyższa w pow. kolneńskim (16,3%).

Z pełną treścią Podlaskiej Mapy Zawodów i Kwalifikacji 2016 można zapoznać się na stronie: http://wupbialystok.praca.gov.pl

Eleni Kryńska, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot AK

/uczniowie technikum w Ostrożanach podczas Dni Otwartych, prezentują zawody, jakich można uczyć się w tej szkole/

Jedynka "Głosu Siemiatycz"

patronat

reklama

patronat

reklama

Do góry strony